ART. 1 Bepaling van de huurprijs.
Huurder verklaart zich bereid het aantal kilometers, dat de kilometers als afgelegd aangeeft, als juist te erkennen. De kilometerteller is verzegeld.

ART. 2 Kosten tijdens de huurtijd.
Gedurende de tijd dat de huurder over de auto beschikt zijn alle kosten aan het gebruik daarvan verbonden, o.a. voor benzine, stalling, wassen, bandenreparatie e.d. voor rekening van de huurder.

ART. 3 Gebruik.

De auto mag alleen worden bestuurd door de huurder en de vermelde bestuurder. De auto mag slechts voor geoorloofde doeleinden worden gebruikt en niet aan anderen ten gebruiken hoe dan ook worden afgestaan en evenmin worden aangewend voor het tegen betaling verrichten van personen- of goederenvervoer en het geven van rij-onderricht. Zonder uitdrukkelijke toestemming van verhuurder mag de auto niet naar het buitenland worden gebracht. De auto mag, zonder speciale toestemming van de verhuurder niet worden gebruikt voor deelneming of training voor snelheids- of behendigheidswedstrijden, noch mag daaraan een aanhangwagen worden gekoppeld. De huurder mag de auto slechts oordeelkundig en overeenkomstig de normale bestemming gebruiken en deze als een goed huisvader verzorgen. Dit houdt o.m. in het letten op bandenspanning en het tijdig doorsmeren en olie verversen.

ART. 4 Reparaties.

Noodzakelijke reparaties aan de auto boven een bedrag van €45,00 mogen alleen worden uitgevoerd na voorafgaande toestemming van de verhuurder. Vervangen onderdelen en kwitanties voor betaling van reparaties moeten bij verhuurder worden ingeleverd.

ART. 5 Autopapieren

De huurder is aansprakelijk voor schade door verlies van bijgeleverde documenten, zoals kentekenbewijs en grensdocumenten. Zolang de huurder na het terugbrengen van de auto in de garage van de verhuurder de autopapieren niet volledig aan de verhuurder heeft teruggegeven, lijdt de verhuuder bedrijfsschade, waarvoor de huurder aansprakelijk is op de voet van artikel.

ART. 6 Rapport betreffende aanrijding.

In geval van schade, alof niet ontstaan door schuld van huurder en / of bestuurder aan het gehuurde en / of aan derden toegebracht is huurder verplicht verhuurder daarvan onmiddellijk telefonisch of telegrafisch in kennis te stellen en bovendien schriftelijk te bevestigen onder inzending van een situatietekening en onder opgave van getuigen en verdere bijzonderheden het ongeval betreffende. Huurder is verplicht de door de verhuurder te geven instructies op te volgen en zo mogelijk door politie proces-verbaal van het ongeval te laten opmaken. Bij in gebreke blijven van voornoemde kennisgevingen bij niet opvolgen van instructies, zal huurder voor de door dit verzuim eventueel door verhuurder te lijden schade aansprakelijk zijn.

ART. 7 Schade.

  1. De huurder is aansprakelijk voor alle kosten en schade (waaronder begrepen de in art. 8 bedoelde bedrijfsschade) welke gedurende de huurtijd aan de wagen mocht worden toegebracht als gevolg van verkeerd of ongeoorloofd gebruik.
  2. De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle schade van inzittenden of derden, waarvoor de verhuurder op grond van art. 31 Wegenverkeerswet aansprakelijk mocht zijn.
  3. De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle boetes, die aan de verhuurder mochten worden opgelegd ter zake van gedurende de huurtijd door de bestuurder en / of inzittenden gepleegde overtredingen en strafbare feiten. De leden 2 en 3 zijn niet van toepassing, indien de huurder bewijst, dat de door verhuurder verschuldigde schadevergoeding en boete een gevolg zijn van een defect van de auto, dat reeds aanwezig was bij aanvang van de huur.

ART. 8 Bedrijfsschade.

De huurder is aansprakelijk voor door de verhuurder te lijden bedrijfsschade. Deze wordt thans voor beide partijen bindend bepaald op het aantal reparatiedagen vermenigvuldigd met de huurprijs per dag, verminderd met 10% wegen besparing van op de verhuurder drukkende kosten en lasten.

ART. 9 Schade van de huurder.

  1. Voor eventuele kosten en/of schade, welke voor huurder kunnen ontstaan tengevolge van enige schade en/of defect aan het gehuurde voertuig of aan derden toegebracht, draagt de verhuurder geen aansprakelijkheid.
  2. Indien de huurder door welke omstandigheden dan ook geen gebruik kan maken van het voertuig tijdens de huurperiode, draagt de verhuurder voor de daaruit voortvloeiende schade en kosten geen aansprakelijkheid, doch blijft de huurder gehouden de overeengekomen huurprijs te voldoen.
  3. Lid 2 is voor wat de huurprijs betreft niet van toepassing indien de huurder bewijst dat het niet gebruik kunnen maken van de auto een gevolg is van een defect, dat reeds aanwezig was bij aanvang van de huur.

ART.10 Verzekeringen.

De huurder verklaart bekend te zijn met het feit dat er t.a.v. de auto en inzittenden geen andere verzekering tegen cascoschade en W.A.-schade tot het wettelijk voorgeschreven minimum of anderszins is gesloten dan de aan ommezijde uitdrukkelijk genoemde verzekering(en). Met betrekking tot de in deze condities genoemde aansprakelijk heden van de huurder geldt, met uitzondering van die genoemd in art. 5, dat deze beperkt blijven tot het aan ommezijde vermelde eigen risico per schadegeval indien de huurder aantoont dat hem geen nalatigheid, grove schuld of opzet kan worden verweten evenmin als schending van een toepasselijke bepaling van dit contract.

ART.11 Overschrijding van de huur.

Indien de auto niet binnen de aan ommezijde vermelde eventueel verlengde termijn bij de verhuurder weer is afgeleverd, gaat onverminderd diens recht tot onmiddelijke beëindiging der huur en terugname van de auto, de huur automatisch door onder dezelfde bepalingen en voorwaarden van deze huurovereenkomst. Bovendien verbeurt de huurder aan de verhuurder een boete van €25,00 voor iedere dag dat de auto te laat wordt teruggebracht, onverminderd de eventuele door de verhuurder verder te lijden kosten en schade.

ART.12 Waarborgsom.

De warborgsom strekt tot verhaal van de huursom ingeval de huurder, uit welke oorzaak dan ook, geheel of gedeeltelijk geen gebruik maakt van de hem krachtens deze overeenkomst ter beschikking gestelde auto. Zij strekt mede tot verhaal van kosten en schaden, waarvoor de huurder krachtens de bepalingen van deze overeenkomst gehouden is onverminderd het recht van de verhuurder tot volledige schadevergoeding.

ART.13 Ontbinding van de huur.

De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder rechterlijke tussenkomst te doen beëindigen, indien naar zijn oordeel de auto door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt.